The department’s Professors

Volodymyr V. Malyarov

Abba Yu. Glauberman

Andriy I. Kostarev

Yuriy P. Krasnyy

Mykola P. Kovalenko